Skip to main content

Lesy Turca

obnovujeme prirodzené

O projekte

Projekt Lesy Turca vznikol ako reakcia na živelnú urbanizáciu a nešetrný až devastačný prístup ku prírode v mestských biotopoch a regióne Malej aj Veľkej Fatry.

Zastávame názor, že hospodárenie v lesoch a podpora biodiverzity v miestach s turistickým, prírodným a estetickým potenciálom, má byť vykonávaná s prihliadnutím nielen na komerčný, ale aj verejný a environmentálny záujem.

POSLANIE

V rámci projektu Lesy Turca plánujeme podporovať a realizovať populárno-náučné aktivity smerujúce k zvýšeniu povedomia o údržbe a obnove prirodzených biotopov v komunitných zónach, vnútroblokoch, parkoch a prímestských zelených koridoroch.

Aktivity

Prirodzené biotopy

Prirodzené biotopy zanikajú, ničí ich živelná urbanizácia

Prirodzené biotopy v našom okolí postupne zanikajú a príjemné pestrofarebné lokality sa menia na šedé zastavané či vykosené alebo neudržiavané územia s inváznymi druhmi rastlín.

Cieľom projektu je spájať žiakov, učiteľov a rôzne iniciatívy a priblížiť im, ako súčasný stav môžu ovplyvniť a časom ho postupne sami meniť. Či už v spolupráci so samosprávou alebo v rámci svojej komunity.

Prostredníctvom projektu ponúkame príklady dobrej praxe a vzdelávanie v teréne, ako tieto biotopy vytvárať a starať sa o ne, aby boli pridanou hodnou pre všetkých obyvateľov aj návštevníkov regiónu. Dôraz kladieme na vzdelávanie, ktorým vedieme k pochopeniu fungovania biotopov v urbanizovanej krajine.

V rámci projektu taktiež predvedieme, ako rôzne druhy biotopov fungujú a ako sa dajú vytvoriť či "opraviť", aby plnili svoje prirodzené funkcie a robili radosť nie len ľuďom v ich bezprostrednom okolí ale boli prínosom pre prírodu samotnú.

Obnova a rekultivácia mestských zelených zón

Verejný priestor poskytuje príležitosti na vytváranie mestkých zelených zón, ktoré zvyšujú estetickú hodnotu prostredia, slúžia ako ochladzujúci aj vodozádržný priestor a vytvárajú príležitosti na biodiverzitu. 

Prostredníctvom projektu ponúkame príklady dobrej praxe a vzdelávanie v teréne, ako tieto biotopy vytvárať a starať sa o ne, aby boli pridanou hodnou pre všetkých obyvateľov aj návštevníkov regiónu. Dôraz kladieme na vzdelávanie, ktorým vedieme k pochopeniu fungovania biotopov v urbanizovanej krajine.

Silava

Silava

Publikácie

Skryté krásy Veľkej Fatry a Moravského krasu

Kniha Skryté krásy Veľkej Fatry a Moravského krasu vznikla ako jedna z aktivít medzinárodného projektu „Kras v turizme a turizmus v krase“. Projekt bol finančne podporený z operačného programu cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskou republikou a Českou republikou. Jedným z ideových riešiteľov a autorov knihy je aj Dr. Milan Horňák.

Riešiteľským územím bol Národný park Veľká Fatra v Žilinskom kraji a Chránená krajinná oblasť Moravský kras v Juhomoravskom kraji. Spoločným menovateľom predstavovaných území je fenomén krasu. Radi by sme vám priblížili jedinečnosť a nádheru týchto území a voviedli vás aj do ich menej známych zákutí. Môžete s nami spoznať dve tváre krasu – divokosť vrchov Veľkej Fatry, ktorá sa snúbi s vysokohorskými scenériami, a romantickú dušu hlbokých žľabov, lesov a polí Moravského krasu.

Veľkú Fatru i Moravský kras vám predstavujeme vo všeobecných kapitolách, v rámci ktorých vás zavedieme do tajomného sveta jaskýň, závrtov a dolín, zoznámite sa s krasovou krajinou, jej jedinečnou faunou a flórou. Nazriete aj hlboko do minulosti, do času, kedy si začal človek kras podmaňovať a vznikali legendy. V ďalších kapitolách sa už budeme venovať jednotlivým krasovým oblastiam, ktoré sme pre vás vybrali.

Kniha tak môže byť vaším novým sprievodcom na výletoch po krase. Vznikla spoluprácou viacerých bádateľov. Sú medzi nimi jaskyniari, ochrancovia prírody, prírodovedci, historici a nadšenci, neustále sa vracajúci do miest, ktoré im prilipli k srdcu. Tak neváhajte a vyberte sa s nimi aj vy na cestu plnú poznania a dobrodružstiev. Poďakovanie patrí autorom, správe NP Veľká Fatra a všetkým, ktorí sa na vzniku knihy podieľali.

Aktuality